PROJEKT

Kodeksu Etycznego

Pracownika Domu Pomocy Społecznej

 im. T. Piekarza w Harbutowicach

 

    Niniejszy Kodeks  zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania  pracowników Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach.Szacunek dla tych wartości, przestrzeganie zasad i utrzymywanie wyznaczonych standardów ma służyć dobru mieszkańców Domu,  tworzyć właściwe relacje pomiędzy pracownikami, budować partnerskie stosunki pomiędzy mieszkańcami, pracownikami i rodzinami oraz  resztą społeczeństwa.   

§ 1.

Cele Kodeksu Etycznego

 

1.      Ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy DPS wypełniając swoje obowiązki.

2.      Wspieranie pracowników w prawidłowym  wypełnianiu tych standardów.

3.      Budowanie świadomości pracowników, mieszkańców i ich rodzin o zasadach etycznych panujących w DPS.

4.      Ograniczenie i likwidacja niewłaściwych zjawisk mogących występować w relacjach pomiędzy pracownikami oraz w kontaktach z mieszkańcami i rodzinami mieszkańców.

§ 2.

 

Ogólna postawa i sposób postępowania pracownika DPS Harbutowice

 1.      Pracownika DPS  powinno cechować wysokie morale zawodowe i osobiste.2.      Obowiązkiem każdego pracownika Domu  jest posiadanie i doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.3.      Pracownik DPS powinien wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i talent w celu jak najlepszego świadczenia pracy.4.      W pracy swej, pracownik Domu zobowiązany jest kierować się dobrem mieszkańca     i zakładu pracy. 5.      Pracownik Domu zobowiązany jest przeciwstawiać się zjawiskom dyskryminacji, przemocy  i braku humanitaryzmu.6.      Pracownik winien dbać o wizerunek swój i DPS, swoim działaniem nie narażać Domu  na straty finansowe i rzeczowe. 

§ 3.

  Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu  wobec mieszkańca 1.      Pracownik Domu zobowiązany jest do poszanowania godności mieszkańca i wszelkich jego praw.2.      Pracownik Domu zobowiązany jest wykazać najwyższe zaangażowanie na rzecz pomocy mieszkańcowi w jego egzystencji oraz  w rozwiązywaniu jego spraw  życiowych. 3.      Pracownik Domu powinien - stosownie do możliwości mieszkańca - wzmacniać jego wysiłki na rzecz życiowego usamodzielnienia.4.      W sprawach trudnych dotyczących mieszkańca, pracownik Domu winien zasięgnąć opinii i rady współpracowników oraz przełożonych.5.      Pracownik Domu zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy o  sprawach poufnych oraz intymnych dotyczących mieszkańca. Zasada ta,  nie dotyczy sytuacji,  w których ujawnienie tych spraw leży w interesie mieszkańca lub  w interesie społecznym.     

§ 4.

 

Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu  wobec współpracowników

 

1.      Pracownik Domu  powinien respektować wiedzę i doświadczenie innych osób,2.      Przestrzegać zasady lojalności zawodowej i osobistej.3.      Współpracować z innymi i budować klimat wzajemnej współpracy.4.      Wspierać młodszych stażem współpracowników swoją wiedzą i doświadczeniem.5.      Unikać sporów, kłótni i bezpodstawnych oskarżeń.6.       Zajmować krytyczne stanowisko w stosunku do osób naruszających zasady niniejszego kodeksu, dobrych obyczajów i prawa polskiego. 

 

§ 5.

 

Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu wobec pracodawcy

 

1.      Pracownik Domu  powinien przestrzegać wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o pracę, regulaminów wewnętrznych oraz uzgodnień ustnych  podjętych wobec instytucji zatrudniającej i jej personelu kierowniczego.2.      Pracownik powinien ciągle dążyć do usprawnienia funkcjonowania Domu i poprawy efektywności świadczeń dla mieszkańców.3.      Pracownik Domu nie podejmuje żadnych działań ani nie zawiera żadnych zobowiązań, które stałyby  w sprzeczności z interesem Domu4.      Pracownik powinien w swojej pracy dbać o oszczędne gospodarowanie wszelkim wyposażeniem, materiałami, wodą, energią cieplną i elektryczną.5.      Pracownik powinien dbać o estetykę wnętrz i otoczenia Domu oraz szanować              i wspierać wysiłki innych pracowników czynione w tym kierunku.